Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

update: 22-04-2014

Back to Historie

 

Back to Builders page

 

Schiedmayer

Schiedmayer Main page

Schiedmayer History

Hoflieferant in Holland

Schiedmayer_Physharmonica

Schiedmayer 200 Years

Schiedmayer Celebration

Schiedmayer_Eyewittnes_Report

Schiedmayer-Wendlingen

Schiedmayer Dominator

Schiedmayer Celesta Resonators

Schiedmayer-Hlavac Harmoniums

Schiedmayer-Church-Harmoniums

Schiedmayer in Heiloo NL

Schiedmayer - Johann Lorenz

Schiedmayer - J & P Harmoniums

Schiedmayer Live Concert 2009

Schiedmayer Exhibition 1881

Schiedmayer Johann Chr. Georg

Schiedmayer Celebration 2011

Schiedmayer Serial Numbers

Joseph_Schleier_Brazilien

3M-Harmonium-Celesta-Suction

Schiedmayer Flügel_1900

Schiedmayer 300 Jahre & Liszt

Schiedmayer Archive Research

Max Schiedmayer

Erlanger Heimatbuch 1925

Dominator-Parabrahmorgel

Fritsche Patent Dominator

Factory Buildings Schiedmayer

Schiedmayer-Manteldach

 

Catalogi / Catalogs Schiedmayer

 

 

BOOK ON SCHIEDMAYER

 

Concept of outline

 

 

 

 


Deutsches Reich &
Königreich Preussen

Kaiser Wilhelm Preussen
Kaiser Wilhelm II
Königreich Preussen*

We know from various resources that Kaiser Wilhelm loved the harmonium and purchased a number of them for various palaces.


Herzogtum Sachsen-Coburg & Gotha

Coburg
Haus Sachsen-Coburg & Gotha

Kingdom of Württemberg
Königreich Württemberg


Königreich Rumänien
Haus Hohenzollern-Sigmaringen
picture after 1920 still searching for more historic one.

 


Königreich Italien
Haus Savoie
picture is ca. 1946 searching for more historic one.

 

 

 

 

 

 

 

 

This Celebration is a meeting for invited guests only.

Sorry for that.

Logo
Logo
Logo
various logo models

 

 

Clavichord

Clavichord
by Balthasar Schiedmayer Erlangen


Hammerflügel 1781

 

Tafelpiano
Tafel pianoi
Tafelklavier ca 1811

 

Vleugel
 
Konzertflügel 1871

Konzertflügel 1871

 

Vleugel
Schiedmayer Flügel

 

Upright Schiedmayer
 
Upright Schiedmayer
upright pianos

 

Scheola
Scheola
(kunstharmonium + Celesta + Pipeorgan)
Scheola rollplayer
Scheola roll player
Dominator

Dominator Harmonium-Celesta
restored by Markus Lenter

 

Dominator 2
Dominator single manual

 

Harmonium 1
 
Harmonium 2
 
Harmonium 3
 
Harmonium 4
 
Harmonium 5a
 
Schul harmonium
 
Concertharmonium 1883

 

Brief an Walcker 
Brief 1920 an Walcker Orgelbau

 

Celesta Standard
Celesta conform Mustel patent

 

Glockenspiel
glockenspiel für Einbau in Pfeifenorgel

 

 

 

 

Schiedmayer Hoflieferant

Logo Hoflieferant

In "Das Harmonium" van 1902 nr. 4 vond ik een advertentie van Schiedmayer Pianofortefabrik waarin een opsomming staat van meerdere titels als Hoflieferant. Ik zag daar ook het Nederlandse Koninklijk Huis tussen staan.

 

In "Das Harmonium" of 1902 nr. 4 I found an advertizing of Schiedmayer Pianofortefabrik where a list of titles as "Hoflieferant" is mentioned. There was also an entry for the Royal Dutch Family.

     
     
     
De lijst van toegekende titels als hofleverancier is uitgebreid. En dat bracht mij op het idee om dan meteen maar alle ordetekenen van de titels te verzamelen voor deze pagina. Een klus die me heel veel energie gekost heeft.   The list of granted titles as 'Hoflieferant' is quite a list. This made me think to start collecting the signs of these attributions. A job that has taken me a lot of time.
     

Seiner Majestät des deutschen Kaisers
Seiner Majestät des Königs von Württemberg
Seiner Majestät des Kaisers von Russland
Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich
Ihre Majestät der ver.(einigte?) Königin von England
Ihre Majestät der Königin von Italien
Ihre Majestät der Königin der Niederlande
Seiner Majestät des Königs von Italien
Seiner Majestät des Königs von Rumänien
Sener Königliche Hochheit des Grossherzorgs von Baden
Seiner Königliche Hochheit des Grossherzorg von Sachsen-Weimar
Seiner Königliche Hochheit der Herzog van Sachsen-Coburg-Gotha
Seiner Königliche Hochheit des Fürsten von Hohenzollern

 

 

Er is dan maar één reactie mogelijk: Een brief schrijven met het verzoek of het mogelijk is om van deze titel de onderliggende documentatie te krijgen. Met het nadrukkelijk melden dat in de Tweede Wereldoorlog het totale archief van de firma verloren is gegaan. En met de stille hoop dat in het Koninklijk Huisarchief misschien zelfs een kopie van het officiële certificaat aanwezig is.   Only one possible action: To write a letter to the Royal Archives requesting - when possible - to obtain copies of the files regarding this title. And to mention with some emphasis that during World War II the archives of the company were destroyed. And with hope that the Royal Archives have a copy of the official certificate showing being a Hoflieferant.
     

Nederland

 

The Netherlands

     
Ik verzond de brief met de gedachte dat het wel eens máánden zou kunnen duren om een antwoord te krijgen. De brief ging op vrijdag op de post. Wie schetst mijn verbazing toen ik de volgende woensdag al een compleet dossier in de brievenbus aantrof.   I posted a letter to the Royal Archives, expecting that a reply would take ages. The envelope was dropped at the letterbox on friday. And I was very surprised to find the reply the next wednesday in my letterbox.
     
In de enveloppe twéé dossiers. Een aanvraag in 1891/1892 die afgewezen werd. Schiedmayer Pianofortefabrik maakte dankbaar gebruik van het feit dat ze een Schiedmayer harmonium hadden kunnen leveren aan Paleis Het Loo, dus in 1898 probeerde de firma het nog maar een keer. Nu met succes. [zie aan het einde van de pagina ]   In the envelope there were two files. A request in 1891/1892 which was denied. Schiedmayer Pianofortefabrik used the delivery of a harmonium to the Royal Palace Het Loo at Apeldoorn (the summer residence). Hence the Schiedmayer Pianofortefabrik supplied a second request to be honored as a Hoflieferant. This time succesful. [detailed information on the harmonium at the bottom of this page ]
     
De officiële kopiën van de dossiers vallen onder het copyright van het Koninklijk Huisarchief. De dossiers zijn vanzelfsprekend handgeschreven documenten in zowel het Nederlands als het Duits. En lang niet alles is goed leesbaar. Vandaar dat hieronder de dossiers niet als afbeeldingen te zien zijn, maar in de vorm van een transcriptie van de teksten.  

The official copies of the files are under copyright of the Royal Archives. The files contain ( of course) only handwritten documents in both Dutch and German. And not all documents are easy to read.

That is why you will not see the files as pictures, but as a transcription of the texts.

     

The 1891/1982 request

     
 
Concept brief van 13 augustus 1891 in Duits
 
Concept written in German
     
Deze brief van 13 augustus 1891 is een handgeschreven concept. De versie die uiteindelijk in 'schoonschrift' in het dossier belandt is aanzienlijk uitvoeriger. Hieronder de uitgebreide versie in het Duits.   This letter of 13th of August 1891 is a handwritten concept. The final letter in calligraphy text in the file is much longer. Below is the transcription of the final text in the file.
     

Hochdurchlauchtigste, Allergnädigste Königin!

Die gehorsamst Unterzeichneten hatten vor einigen Jahren die hohe Ehre, für die Kapelle des Königlichen Schlosses in Loo durch Vermittlung des Hofpianisten Herrn J. Stortenbeker ein grosses Harmonium lieferen zu dürfen. Wie wir damals zu unseren grossen Freude erfahren durften, hat das in unserer Fabrik mit besonderer Sorgfalt gebaute Instrument den Alleerhöchsten Beifall gefunden und leistet seitdem gute Dienste.

Gestützt auf diese Tatsache wagen wir es, Eurer Königlichen Majestät allerunterthänigst die Bitte vorzulegen uns den Titel Eurer Majestät Königlicher Hoflieferanten verleihen zu wollen.

Zum Beweis, das Eure Majestät diese hohe Auszeichnung keinen Unwürdigen verleihen würden, erlauben wir uns anzuführen dass uns derselbe Titel von den Höfen von Berlin, Stuttgart, London, Rom, Buccarest, Coburg und Hohenzollern-Sigmaringen bereits zu Teil wurde.

Unser in Ehrfurcht geliebter König, der hohe Verwandte des Königlichen Hauses von Holland, hat uns ausserdem erst vor Kurzen gelegentlich einer persönlichen Besichtigung unser Fabrikanlagen die "Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft" zu verleihen geruht. Auf der Internationalen Ausstellung in Amsterdam 1883 hat unsere Firma, die seit ihrer Gründung im Jahr 1853 auf allen bedeutenden Ausstellungen Preise errang, als höchste Äusserung deas Ehrendiplom erhalten.

Die Familie Schiedmayer widmet sich seit Mitte des vorigen Jahrhundert unausgesetzt dem Musikinstrumenten und ihre Erzeugnisse erfreuten sich stets grosser Wertschätzung.

Mit der gehorstamsten Bitte um [ fehlt ] Aufnahme unseres Gesuchs verha [fehlt] wir

Eurer Königlichen Majestät
unterthänigste Diener
Schiedmayer Pianofortefabrik

     
Nederlandse vertaling   English translation
     

Hoogdoorluchtige allergenadigste Koningin!

De meest gehoorzame ondergetekenden hebben enkele jaren geleden de hoge eer ontvangen om voor de kapel van het Koninklijk Paleis Het Loo, door de bemiddeling van de hofpianist de heer J. Stortenbeker, een groot harmonium te mogen leveren. Zoals wij destijds tot onze grote vreugde mochten ervaren dat het instrument, dat in onze fabriek met bijzondere zorg is gebouwd, de Allerhoogste goedkeuring heeft verkregen en sindsdien goede diensten bewijst.

Op grond van dit feit wagen wij het aan Uwe Koninklijke Hoogheid alleronderdanigst voor te leggen ons verzoek aan Uwe Majesteit, ons de titel Koninklijke Hofleverancier te willen verlenen.

Ten bewijze dat Uwe Majesteit deze hoge onderscheiding niet aan een onwaardige zou verlenen, veroorloven wij ons om aan te voeren dat ons deze titel door de Hoven van Berlijn, Stuttgart, Londen, Rome, Boekarest, Coburg en Hohenzollern-Sigmarngen reeds ten deel is gevallen.

Onze eerbiedig geliefde Koning, de hoge verwant van het Koninklijk Huis van Holland, heeft ons bovendien voor kort tijdens een persoonlijk bezoek aan onze fabrieken de "Grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft" te verlenen. Op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam 1883 heeft onze firma, die sinds haar oprichting op alle belangrijke Tentoonstellingen prijzen verworven heeft, als hoogste uiting een Erediploma ontvangen.

De familie Schiedmayer wijdt zich sind het midden der vorige eeuw onafgebroken aan muziekinstrumenten en hun getuigenissen roepen immer de grootste waardering op.

Met het meest gehoorzame verzoek om [ hiaat] kennis te willen nemen van ons verzoekschrift [hiaat ] wij

Uwe Koninklijke Majesteits
onderdanigste dienaar,
Schiedmayer Pianofortefabrik

 

High Serene Most Gracious Queen!

The undersigned, a few years ago had the high honor to deliver through the mediation of Court pianist mr. J. Stortenbeker a large harmonium, as we were allowed to learn to your great joy and satisfaction, which was built in our factory with special care and was given the highest acclaim and since then providing good service.

Based on this fact we dare to present most humbly a petition to Your Majesty to grant us the title of Royal purveyor to the Court.

Allow us to proof to Your Majesty that granting this high distinction is not to an unworthy, as we mention that the same distinction has already been granted by the Courts of Berlin, Stuttgart, London, Rome, Buccarest, Coburg and Hohenzollern-Sigmaringen.

Our respectfully beloved King, the High Relative of the Royal House of Holland, has also recentley deigned to give us the honor of an occasional personal visit to our factories to present to us the 'Great Gold Medal for Art and Science'. At the International Exhibition in Amsterdam 1883, our company received prices at all major exhibitions since the creation of our firm, we received als the highest expression a honorary diploma.

The family Schiedmayer has been dedicated since the middle of last century, to the incessant musical instruments and their products have always enjoyed great reputation.

With the humblest request to [missing] grant our petition we [missing]

Your Majesty's humble servant
Schiedmayer Pianofortefabrik

     

De hierboven geciteerde brief in het Duits is ter hand gesteld aan Koningin-Regentes Emma, getuige de woorden: "Aan Um de Konging-Regentes" (Aan Uwe Majesteit Koningin-Regentes).
Dan volgt een document waarin het advies van de Hof-Commissie. De tekst luidt:

 

  The quoted letter above in German has been forwarded to Queen Regent Emma. [ explain ] There is a note: "To Your Majesty the Queen Regent"
Later followed by a document containing a proposal to accept the request. This text is below

Verzoek om het wapen van Hare Majesteit de Koningin-Regentes te mogen voeren, van:
den Heer Schiedmayer
Pianofabriekant te Stuttgart

ADVIES DER HOF-COMMISSIE.

De hof-commissie heeft de eer Uwer Majesteit eerbiedig voor te stellen de gevraagde vergunning te verleenen.

BESCHIKKING VAN HARE MAJESTEIT DE KONGINGIN-REGENTES.

[handgeschreven en met paraaf van Emma]

afwijzen.

E.

Request to use the coat-of-arms of Her Majesty the Queen Regent, submitted by:
the honourable mr. Schiedmayer
Pianomanufacturer at Stuttgart

ADVICE OF THE COURT COMMITTEE.

The court-committee has the honour to propose to Your Majesty to honour the request and allow it.

RULING OF HER MAJESTY THE QUEEN REGENT.

[handwritten and signed by Emma]

deny.

E.

     
De afwijzing lijkt - gezien de inhoud van het dossier - voornamelijk te steunen op het feit dat een brief met het verzoek te laat binnengekomen is in het jaarlijkse proces van toekenning van hofleverancierschap.   The denial seems - according to the available file - to be due to the fact that the request came in too late to be inserted in that years proces.
     

The 1897-1898 request

Queen Emma Regent 1897   Emma - Weddingdress
Queen Emma ca. 1897-1898
 
Emma's weddingdress 1879
Both pictures taken from: "Regentes Emma" Special edition of "Vorsten" 1990
     

Het dossier 1898 begint met een schoonheidsfoutje. De firma Schiedamyer schrijft een concept gedateerd op 14 mei 1898, het document is zichtbaar geschreven door een klerk met ervaring in schoonschrift.

De gecalligrafeerde vertaling van de brief is echter gedateerd op 15 mei 1897

De Duitstalige editie is vrijwel onleesbaar, maar deze zal door de firma Schiedmayer ontcijferd worden.

 

The 1898 file starts with a minor flaw. The Schiedmayer company writes a concept dated 14th of May 1898. This concept is clearly written by someone sklilled in calligraphic writing.

The translated callipgraphy however, is dated 15 of May 1897.

The German concepts is hard to read, the Schiedmayer company will take care of the transcription.

     
hier nog in te voegen het Duitstalige verzoek.   Here to insert the request in German.
     
   

The translation below is from an time related type of Royal Protocol language, hence this is an "'atmosphere translation"

 

Stuttgart, den 15. Mai 1897

Aan Hare Majesteit de Koningin Regentes der Nederlanden

geven met de meeste eerbied te kennen, de Schiedmayer Pianofortefabrik (vormals J. & P. Schiedmayer) te Stuttgart
dat het Uw Majesteit heeft behaagd door bemiddeling van den Hofpianist den heer J. Stortenbeker een harmonium uit hunne fabriek te betrekken voor de Kapel van het Koninklijk slot 'Het Loo'.

In de veronderstelling dat genoemd instrument de hooge goedkeuring van Uwe Majesteit blijft wegdragen, wagen zij het tot Uwe Majesteit het eerbiedig verzoek te richten om hen de titel van Uwer Majesteits Hofleverancier te willen verleenen.

Ter ondersteuning van hun eerbiedige verzoek veroorloven zij zich te vermelden dat hen eene gelijke hooge onderscheiding ook ten deel viel van H.H.H.H. den Keizer van Duitschland, den koning van Wurttemberg, de Konigin van Engeland, den Koning en de Koningin van Italien.

Op verschillende tentoonstellingen ontvingen zij 37 eerediploma's en medailles o.a. het eere diploma op de tentoonstelling te Amsterdam in 1883.

De chefs hunner firma waren juryleden op de tentoonstellingen te London, Parijs, Weenen, Antwerpen, Philadelphia, Chicago enz.

Hun fabriek geeft arbeid aan ca. 220 werklieden en is volgens de nieuwste eischen der techniek ingericht.

Als eene hooge eer en groote onderscheiding zouden zij het beschouwen als het Uwe Majesteit mocht behagen op hun eerbiedig verzoek gunstig te willen beschikken en zij noemen zich met de meeste eerbied

Uwer Majesteits onderdanige en eerbiedige dienaren

Schiedmayer Pianofortefabrik

 

 

Stuttgart, May 15 1897

To Her Majesty the Queen Regent of the Netherlands

present with utmost respect the Schiedmayer Pianofortefabrike (vormals J. & P. Schiedmayer) of Stuttgart
Your Majesty was pleased that through the intermidiaton of the Court-pianist Mr. J. Stortenbeker to obtain a harmonium from their works to to be placed in the Royal Chapel of the Palace 'Het Loo'.

Assuming that the high adoption remains agreeable to your Majesty, they dare to respectfully request Your Majesty to address them to bestow the title of Thy Majesty Warrant upon them.

In support of their respectful request respectfully they afford to mention that a similar high honor also fell from H.H.H.H. the Emperor of Germany, the King of Württemberg, the Queen of England, the King and Queen of Italy.

At various exhibitions they received 37 Honour Diplomas and medals including the degree of honor at the exhibition in Amsterdam in 1883.

The managers of their company have been acting jurors at exhibitions at London, Paris, Vienna, Antwerp, Philadelphia, Chicago, and so on.

Their works give employment to about 220 workers and are furnished according to the latest demands of the art mechanisation.

They consider it a high honor and great distinction when it should please your Majesty to honor their request favorably and assure to call themselves with the most respect

Your Majesty's humble and respectful servants,

Schiedmayer Pianofortefabrik

     
Signature 1897
     
     

Requests to be sent to the House of Hohenzollern-Sigmaringen and the House of Sachsen-Coburg und Gotha are in preparation, hoping to obtain copies of files in the archives of these Houses.

 

The chapel at Het Loo Palace / De kapel van Paleis het Loo

Hochdurchlauchtigste, Allergnädigste Königin!

Die gehorsamst Unterzeichneten hatten vor einigen Jahren die hohe Ehre, für die Kapelle des Königlichen Schlosses in Loo durch Vermittlung des Hofpianisten Herrn J. Stortenbeker ein grosses Harmonium lieferen zu dürfen.

 

Het is zeker. Dit is een Schiedmayer Dominator Rossini. Acht-en een half spel (10 1/2 rijen tongen) It is sure now. This is a Schiedmayer Dominator Rossini. Eight and a half stops, 10.5 ranks of reeds.
Het heeft enige tijd geduurd, maar nu is ons bevestigd dat het instrument er nog altijd staat. Binnen afzienbare tijd gaan we het instrument bekijken, fotograferen en controleren in welke staat het verkeert. It took quite some time, but now it is confirmed the instrument is still there. In due time we are going to have a look, make pictures, and check the playability.
   

 

Kapel Paleis het Loo

 

Schiedmayer Dominator Rossini

 

Schiedmayer Dominator Rossini

date before 1891
1p Perkussion 8' 1p Perkussion 8'
1 Englisch Horn 8' 1 Flöte 8'
2 Bordun 16' * 2 Clarinette 16'
3 Clairon 3 Fifre 4'
4 Basson (Horn) 8' 4 Oboe 8'
5 Äolsharfe 2' II * 5 Musette 16'
6 Violon 16' * 6 Vox Coelestis 16' II
7 Violoncello 8' 7 Baryton 32'
O Forte expressif 8 Äolsharfe 8' II
M Metaphone 9 Vox Angelika 16' II
F Forte Fixe O Forte expressif
Prf Prolongement forte M Metaphone
Prp Prolongement piano F Forte Fixe
E Expression  
   
Kniehebel Double expression Kniehebel Double expression
Hakhebel Grand Jeu
middle
Hakhebel release Prol.
right
The instrument contains 616 reeds

 

See a slideshow containing 101 images !!

SEE ALBUM